Vilkår og handelsbetingelser

Vilkår og handelsbetingelser

Vilkår og handelsbetingelser

CarBeat by TM8 VAT/CVR 37590649

 1. INTRODUKTION

  Disse vilkår og betingelser gælder for transaktioner i EU, hvilket dækker transaktioner, hvor både sælger og køber er bosiddende i EU. Hvis sælger og/eller køber er bosiddende uden for EU, henvises der til separate versioner af disse vilkår og betingelser.

  Ved at tilgå eller bruge platformen – eller ved at angive samtykke på anden vis – accepterer en bruger, sælger, køber eller andre disse vilkår med juridisk bindende virkning.
 2. OM CarBeat by TM8

CarBeat by TM8
CVR-nr./37590649
Nyelandsvej 54
DK-2000 Frederiksberg
mail@carbeat.dk
www.CarBeat.dk

CarBeat by TM8 driver og leverer udelukkende en platform, der fungerer som et digitalt auktionshus med det formål at gøre køb af brugte køretøjer mellem sælger og køber – privatpersoner som virksomheder – lettere ved at forbinde parterne online.

CarBeat by TM8 er en neutral tredjepart, der ikke er involveret i kontraktprocessen og ej heller en part i salgskontrakten mellem sælger og køber. CarBeat by TM8 inspicerer, ejer eller besidder heller ikke nogen af køretøjerne.

3. DEFINITIONER

I disse vilkår, undtagen i det omfang andet udtrykkeligt er angivet:

 • “Aftale” betyder en kontrakt mellem parterne, der indeholder den til enhver tid gældende seneste version af disse vilkår og CarBeat by TM8s privatlivspolitik og eventuelle ændringer til disse kontrakter fra tid til anden.
 • “Auktion” betyder den periode, hvor købere kan byde på det opførte køretøj.
 • “Bud” betyder at afgive et tilbud på et køretøj som en køber på auktionen.
 • “Køber” betyder en person eller virksomhed, der registrerer sig hos CarBeat by TM8 og har [virksomheds]s accept/tilladelse til at afgive bud på køb af et køretøj.
 • “Gebyrer” betyder de gebyrer, der skal betales til CarBeat by TM8 som anført i punkt 10 i denne aftale.  
 • “Platform” betyder den salgsplatform, som CarBeat by TM8 stiller til rådighed.
 • “Før-auktion” betyder perioden efter, at CarBeat by TM8 har godkendt sælgers anmodning om notering, indtil en auktion går i gang.
 • “Køb” betyder, at auktionen er slut, og at den køber, der har det højeste godkendte bud, opnår retten til at købe det opførte køretøj udelukkende fra sælgeren.
 • “Køretøj” betyder enhver bil, motorcykel eller andet motorkøretøj, der er opført på platformen.
 • “Sælger” betyder en person eller virksomhed, der ejer eller har mandat til at sælge et bestemt køretøj og har registreret sig hos CarBeat by TM8 med henblik på at sælge køretøjet og har CarBeat by TM8s accept/tilladelse til at opføre køretøjet på platformen.
 • “Vilkår” betyder disse vilkår og betingelser, der er gældende på det pågældende tidspunkt. Opdaterede vilkår kan findes på CarBeat by TM8s hjemmeside.
 • “Bruger” betyder en generel definition af en bruger af platformen og omfatter sælger, køber og enhver anden tredjepart, der bruger platformen.

4. ADGANG TIL PLATFORMEN

Minimumsalderen for at bruge platformen er 18 år. Enhver bruger over minimumsalderen kan besøge, se opslåede køretøjer og tilmelde sig som køber eller sælger på platformen.

For at tilmelde sig som sælger eller køber kræves en registrering af brugeren, hvortil brugeren skal give følgende oplysninger:

Hvis en profil er blevet hacket eller mistænkes for at være det, skal profilens ejer straks underrette CarBeat by TM8 og ændre adgangskoden.
– fulde navn,
– fødselsdato,
– adresse,
– betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger og bankkonto,
– andre nødvendige oplysninger, som du bliver anmodet om ved tilmelding.

Alle oplysninger, der gives under registrering/tilmelding, skal være korrekte og nøjagtige.

5. PROCESSEN MED AT OPFØRE ET KØRETØJ (FØR AUKTION)

Noteringsprocessen kan beskrives som følger:

 1. Sælger udfylder og indsender en anmodning om opstilling baseret på en formular leveret af CarBeat by TM8, og hvor det er nødvendigt, vedhæftes dokumentation såsom sælgers eget salgsfremmende materiale, bevis for ejerskab eller mandat til at sælge køretøjet og f.eks. økonomisk udestående vedrørende køretøjet. Derudover vælger sælger, om køretøjet skal sælges via en onlineauktion eller med en fast pris via platformen.  

  Alt indhold og materiale, der uploades til platformen, sker på sælgers egen risiko og betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og en begrænset licens til at bruge, gemme, kopiere, reproducere, ændre og distribuere skal gives til CarBeat by TM8. Den tildelte licens er royaltyfri og ikke-eksklusiv, og sælger accepterer, at CarBeat by TM8 kan bruge indholdet med henblik på markedsføring for at promovere køretøjet og platformen. Licensen udløber fra det øjeblik, hvor sælgers profil annulleres, eller efter to år fra den dag, hvor auktionen af køretøjet sluttede.

  Det er forbudt at uploade indhold, som sælger ikke ejer eller har tilladelse til at bruge. Ved at uploade til platformen garanterer sælgeren CarBeat by TM8, at han har ejerskab over eller tilladelse til at bruge indholdet.

  CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at fjerne alt indhold uploadet af sælgeren.
 2. CarBeat by TM8 undersøger anmodningen så hurtigt som muligt og senest en uge efter indsendelsen. Afhængigt af undersøgelsen godkender CarBeat by TM8 enten anmodningen eller afviser den. Hvis den afvises på grund af manglende eller unøjagtige oplysninger, vil CarBeat by TM8 give sælgeren en frist til at rette fejlen.

  CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at hjælpe sælgeren med at oprette indholdet i deres lister og til at kræve en vis standard for den leverede information og det salgsfremmende materiale. For tjenester leveret af CarBeat by TM8 se under afsnit 9. Sælgeren er dog eneansvarlig for, at indholdet af annoncen er korrekt og nøjagtigt.

  Hvis godkendt, er det anførte køretøj klar til for-auktion, jf. nedenfor.

  Godkendelsen medfører, at CarBeat by TM8 har eneret til at markedsføre det udbudte køretøj, anvende sit salgsfremmende materiale til annoncering og sælge det på auktion. Eneretten varer mindst en måned fra godkendelsen og kan forlænges, hvis det aftales mellem sælger og CarBeat by TM8.

  Et salg af et opført køretøj – når eneretten tilhører CarBeat by TM8 – på andre platforme eller privat er forbudt og vil blive sanktioneret, jf. afsnit 15.
 3. Det opslåede køretøj vil stå klar i en “Pre-auction”-periode, som kan tage op til to uger fra godkendelsen. Brugere kan i samme periode få adgang til listen på platformen som “kommende køretøjer”.

  Sælger er forpligtet til at stille køretøjet til rådighed for enhver købers inspektion af køretøjet i perioden før auktionen og i auktionsperioden. En køber er ansvarlig for at arrangere en inspektion af et opført køretøj, og afvisning fra sælgeren kræver en rimelig årsag.

  PROCES PÅ AUKTIONEN

6. PROCES PÅ AUKTIONEN

 1. Auktionsprocessen kan beskrives på følgende måde:
  Auktionen går i luften, når perioden før auktionen udløber.

  CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at foretage rettelser/ændringer af offentliggjort indhold vedrørende et opført køretøj og til at foretage betydelige meddelelser om dette, hvis CarBeat by TM8 skulle være opmærksom på eventuelle ukorrekte eller vildledende oplysninger, eller sælgeren specifikt anmoder om rettelse af sådanne.
 2. Brugere, der er registreret som købere, kan byde ved at bruge tasten “Giv et tilbud”, indtil den forudbestemte og offentlige deadline er udløbet.

  En sælger kan ikke byde på et køretøj, der er opført af dem selv. Hvis sælger ikke er ejer af køretøjet, er det heller ikke muligt for ejeren at byde på køretøjet. Personer eller virksomheder, der er tæt knyttet til sælger, kan heller ikke byde på et køretøj, der er opført af sælger.

  Køber er ansvarlig for og juridisk bundet af alle bud, der afgives på platformen. Et afgivet bud kan ikke trækkes tilbage.

  Købere, der – i henhold til gældende national lovgivning – kan karakteriseres som en forbruger, har dog ret til at annullere en købskontrakt med sælger inden for fjorten dage uden begrundelse, begyndende fra den dag, hvor kontrakten mellem sælger og køber blev endelig. I så fald skal CarBeat by TM8 refundere alle betalinger modtaget fra Køber, med undtagelse af ekstraomkostninger, inden for fjorten dage fra den dag, hvor CarBeat by TM8 modtager en meddelelse herom.

  CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne bud, f.eks. hvis CarBeat by TM8 finder det åbenlyst, at Køber har begået en fejl.

  CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at afgive bud på det anførte køretøj for at teste og vedligeholde platformen. Disse bud er ikke juridisk bindende for virksomheden. 
 3. CarBeat by TM8 registrerer og verificerer løbende bud på det opførte køretøj. Når den på forhånd aftalte og offentlige deadline er udløbet, verificerer CarBeat by TM8 det højeste bud, og hvis det accepteres, vil det blive annonceret på Platformen. 

  Fra det øjeblik, hvor annoncen udløber, har sælgeren 48 timer til at acceptere tilbuddet, som gennemfører købet.
 4. Hvis den på forhånd aftalte auktionsperiode udløber, og ingen købere har budt på eller kun har budt under en acceptabel standard, og sælger har afvist buddet, forbeholder CarBeat by TM8 sig retten til at forlænge auktionsperioden i op til to uger uden yderligere varsel. Derudover forbeholder CarBeat by TM8 sig retten til at forlænge auktionsperioden med to uger uden yderligere varsel, hvis en auktion af et opført køretøj er blevet påvirket af forsinkelser, afbrydelser eller fejl på grund af f.eks. tekniske problemer på platformen.
 5. Hvis en auktionsperiode forlænges, forbliver alle bud i kraft og kan ikke trækkes tilbage af køberen.

7. ONLINE KØB UDEN AUKTION

Ud over auktionen, hvor køberen byder på et køretøj, kan køberen også købe et køretøj, der er opført med en fast pris. En køber køber dette køretøj ved at bruge den tilknyttede “Køb nu” tast, som vises på platformen i stedet for “Giv et tilbud”.

Køb uden auktion foregår efter først-til-mølle-princippet.

Køber er ansvarlig for og juridisk bundet af købet. Købere, der – i henhold til gældende national lovgivning – kan karakteriseres som en forbruger, har dog ret til at annullere en købsaftale med sælger inden for fjorten dage uden begrudelse begyndende fra den dag, hvor kontrakten mellem sælger og køber blev endelig. I så fald skal CarBeat by TM8 refundere alle betalinger modtaget fra køber, med undtagelse af yderligere omkostninger, inden for fjorten dage fra den dag, hvor CarBeat by TM8 modtager en meddelelse herom.

8. PROCES EFTER AUKTIONEN (POST AUCTION) ELLER ONLINE KØB

Processen efter auktionen eller onlinekøbet med fast præmie kan beskrives som følgende:

 1. CarBeat by TM8 tilføjer et “solgt”-skilt til det opslåede køretøj, som vil være synligt på platformen op til en uge efter købet. Herefter kan CarBeat by TM8 fjerne det opslåede køretøj fra platformen.
 2. Køberen er ansvarlig for at kontakte sælgeren vedrørende købet, hvis deres bud er godkendt af CarBeat by TM8 som det højeste bud på det anførte køretøj, eller hvis køberen var den første til at købe køretøjet via “Køb nu”-muligheden.
 3. Køber betaler købesummen, som er den højest angivne, inklusiv gebyret under køretøjets notering, jf. pkt. 10, inden 7 arbejdsdage til sælger henholdsvis CarBeat by TM8, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
 4. Køber betaler separat forsendelsesomkostningerne for levering af det købte køretøj til den, der skal administrere leveringen. Det er dog muligt at booke et leveringsfirma gennem CarBeat by TM8, som formidler kontakt til et tredjepartsfirma, som kan levere køretøjer på tværs af grænser i EU. I sådanne tilfælde skal forsendelsesomkostningerne betales til CarBeat by TM8.
 5. CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for skader eller forsinkelser, som er forårsaget af tredjeparter.
 6. Enhver betaling til sælger skal ske gennem CarBeat by TM8s valgte betalingsudbyder.
 7. CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at kontrollere pengeoverførsler for at bekræfte købers identitet og forhindre økonomisk kriminalitet.
 8. Køber er forpligtet til at afhente det købte køretøj inden for 14 arbejdsdage efter afslutningen af en auktion eller et onlinekøb, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
 9. Køber er ansvarlig for at inspicere det købte køretøj ved afhentning og sammenligne det med de oplysninger, som sælger har givet via platformen. 
 10. Køber og sælger forhandler, inter partes, de endelige vilkår for købet og sørger for at indgå en salgskontrakt vedrørende det opførte køretøj.
 11. Enhver tvist i forbindelse med købet af det anførte køretøj skal løses mellem sælger og køber uden deltagelse af CarBeat by TM8.

9. CarBeat by TM8 PRODUKTER OG TJENESTER

9.1Salgsfremmende material

9.1.1 Fotoshoot og billeder

CarBeat by TM8 kan tage og levere et udvalg af billeder af et køretøj til brug for en annonce på platformen.

Prisen for billeder inkl. moms er DKK 2.-5.000 afhængigt af antal, opsætning, kørsel osv.

9.1.2 Video/film

CarBeat by TM8 kan producere en film af et køretøj til brug for en annonce på platformen.

Prisen for en film inkl. moms er 3.-7.000 kr. afhængigt af filmens længde, opsætning, kørsel osv.

9.2 Levering leveret af tredjepart gennem CarBeat by TM8

CarBeat by TM8 kan gennem en tredjepart tilbyde levering inden for nationale grænser og på tværs af grænser i EU. Omkostninger reguleres i en separat kontrakt med leveringsfirmaet, og betalinger skal ske via CarBeat by TM8.

10. BETALINGSBETINGELSER, GEBYRER

10.1 Sælgeren

Det er gratis for sælger at udstille og sælge en bil via Platformen, når Sælger stiller sit reklamemateriale til rådighed.

CarBeat by TM8 forbeholder sig dog retten til at afgøre, om sælgerens salgsfremmende materiale opfylder kravene til kvaliteten og det væsentlige i salgsfremmende materiale på platformen.   

CarBeat by TM8 kan kræve, at sælgeren køber tjenester fra CarBeat by TM8, når det er nødvendigt.

Sælger kan købe ydelser fra CarBeat by TM8 som billeder, film m.m. Betaling vil blive opkrævet. Priser kan findes under afsnit 9.

10.2 Køberen

Køber betaler et gebyr på 8 % af salgsprisen, op til men ikke over DKK 55.000 inkl. moms.

Gebyret vil blive behandlet af en tredjeparts betalingsudbyder på CarBeat by TM8s]vegne.

Under auktionen reserverer betalingsudbyderen et beløb svarende til gebyret på den højestbydende købers bankkonto.

Efter en vellykket auktion vil kun den højestbydende køber blive opkrævet. Gebyrerne til CarBeat by TM8 kan ikke refunderes, selvom forbrugerens juridiske rettigheder ikke påvirkes heraf.

Såfremt betalingsudbyderen undlader at opkræve gebyret, skal køber senest 24 timer efter modtagelse af meddelelse herom foretage betaling af det udestående beløb. Hvis køber undlader at betale gebyret, betragtes det som en retsstridig tilbagetrækning fra et køb, jf. afsnit 15.3.

Køberen er ansvarlig for at betale alle nationale og/eller regionale gældende skatter i forbindelse med købet.

CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at opkræve en rente på 2 procent om året over bankens basisrente på forfaldne betalinger.

11. PRIVATLIV OG PERSONLIGE OPLYSNINGER

CarBeat by TM8 behandler brugerens personlige data og henviser til datapolitikken, der findes på https://carbeat.dk/privacy-policy/

12. GENERELLE BESTEMMELSER

12.1 Klager

Eventuelle klager vedrørende vores tjenester eller produkter kan rettes til [mail], og CarBeat by TM8 bestræber sig på at svare inden for en uge og foretage rimelige og passende undersøgelser. 

Hvis der opdages, mangler på grund af undersøgelsen, forbeholder CarBeat by TM8 sig ret til at afhjælpe manglen eller give et rimeligt afslag pro rata.

12.2 Sprog og oversættelser

Platformens hovedsprog er engelsk. Hvor platformen er oversat, har den engelske version forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne.

National regulering

Sælger og køber er ansvarlige for deres overholdelse af national lovgivning, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til, indholdet i salgsfremmende materialer, køretøjslister eller bud, kommunikation osv.

Enhver brug af platformen med henblik på ulovligheder er forbudt.

12.3 Intellektuelle ejendomsrettigheder

Enhver ret over den intellektuelle ejendom på platformen, såsom ophavsret, varemærker, domænenavne, designrettigheder og patenter, er forbeholdt CarBeat by TM8 og licensgivere, som ejer eller ejere af ejendommen, og brug af den uden skriftlig tilladelse er strengt forbudt.

CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for indhold eller intellektuel ejendom leveret af tredjeparter.

12.4 Suspension af driften

CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at suspendere driften af platformen, når som helst den finder det passende.

Derudover kan CarBeat by TM8 ikke garantere kontinuerlig drift. Opdateringer af meddelelser og bud via platformen sker muligvis ikke i realtid, da platformen kan være udsat for forsinkelser, fejl eller andre afbrydelser, som CarBeat by TM8 ikke har kontrol over.

13. OPSIGELSE OG SUSPENSION

13.1 Opsigelse af CarBeat by TM8

CarBeat by TM8 forbeholder sig ret til at opsige en kontrakt mellem sælger eller køber og CarBeat by TM8 med 30 dages forudgående skriftligt varsel.

Derudover forbeholder CarBeat by TM8 sig retten til at forhindre eller suspendere en brugers adgang til platformen øjeblikkeligt og/eller at fjerne oplistede køretøjer eller bud, hvis det er nødvendigt på grund af omstændighederne, som omfatter, men ikke er begrænset til, situationer, hvor CarBeat by TM8 fastslår, at brugeren har:

 1. overtrådt disse vilkår og ikke inden for syv dage efter skriftlig meddelelse herom rettet op på forholdet,
 2. en konto som sælger eller køber, som er blevet eller kan blive brugt til vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet,
 3. skadet eller kunne have skadet andre brugere af platformen eller CarBeat by TM8s legitime interesser.

I sådanne tilfælde vil CarBeat by TM8 straks underrette brugeren om forhindringen eller suspensionen og årsagen til dette skriftligt. Desuden vil CarBeat by TM8 eventuelt informere om klagemuligheder.

Desuden forbeholder CarBeat by TM8 sig ret til at trække ethvert køretøj, der er opført på platformen, tilbage uden grund, uanset om det er opført som “kommende køretøj” eller på en auktion

13.2 Opsigelse fra en bruger, sælger eller køber

En bruger kan til enhver tid opsige sin brug af platformen med det samme. Hvis brugeren har en konto som sælger eller køber, er det muligt at skrive en e-mail til mail@carbeat.dk, hvorefter CarBeat by TM8 lukker kontoen inden for syv dage.

På en sælgers eller købers anmodning kan CarBeat by TM8 udlevere indhold, der stammer fra sælgerens eller køberens konto, før kontoen lukkes.

14. BEVARELSE AF RETTIGHEDER

Opsigelse af disse vilkår uanset årsagen hertil, ophæver eller påvirker ikke nogen af parternes rettigheder eller retsmidler, som opstod før tidspunktet for opsigelsen, eller bestemmelserne i disse vilkår, som i deres natur overlever opsigelsen.

15. ANSVAR OG ERSTATNING

15.1 Ansvar

CarBeat by TM8 fraskriver sig ethvert ansvar for tilstanden af køretøjerne på platformen, ligeså indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste, forretningsafbrydelse eller tab af interesse.

Enhver bruger af platformen kan holdes ansvarlig for en overtrædelse af disse vilkår.

CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig over for sælger eller køber for eventuelle fejl, misforståelser eller udeladelser i indholdet af et opført køretøj.

Sælgeren er eneansvarlig for indholdet af det salgsfremmende materiale, der leveres i forbindelse med deres fortegnelse. CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for at inspicere eller verificere indholdet eller for at slette eventuelle følsomme oplysninger, der er indeholdt i dem.

Hvis et køb går tabt, eller køber træder tilbage fra en aftale, fordi beskrivelsen af det opførte køretøj er unøjagtig, vildledende eller utilstrækkelig, skal sælger betale gebyret, jf. pkt. 10, til CarBeat by TM8 og holde CarBeat by TM8 skadesløs for ethvert krav mod CarBeat by TM8.

CarBeat by TM8 garanterer ikke og er ikke ansvarlig for en sælgers eller en købers præstation, og er ikke i misligholdelse som følge af den forhandlede kontrakt mellem sælger og køber.  

CarBeat by TM8 giver ingen garanti med hensyn til den forventede salgspris for et opført køretøj og kan ikke holdes ansvarlig for nogen udtalelse, hvad enten den er skriftlig eller mundtlig.  

CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for tab forårsaget af en tredjepart, uanset om tredjeparten leverer tjenester til CarBeat by TM8, og CarBeat by TM8 har linket en bruger til tredjeparten. Enhver interaktion og handling med en tredjepart er på egen risiko.

CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for forsinkelser, fejl eller afbrydelser på platformen eller overtrædelse af disse vilkår, som følge af begivenheder eller omstændigheder, som virksomheden ikke har kontrol over, herunder, men ikke begrænset til, serverfejl, hackerangreb, nedbrud af system- og/eller netværksadgang, arbejdskonflikter som strejker eller lockout, oversvømmelse, brand eller eksplosioner, nødsituationer i forbindelse med folkesundheden eller regeringshandlinger.  

CarBeat by TM8s ansvar kan ikke overstige det betalte beløb, og CarBeat by TM8 er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab af fortjeneste, tab af kontrakt, produktionstab, tab af muligheder, tab af faktiske eller forventede besparelser eller rabatter, skade på omdømme eller tab af goodwill og tab eller ødelæggelse af data.

15.2 Væsentligt brud

En sælger eller køber misligholder i væsentlig grad disse vilkår, hvis parten i væsentlig grad undlader at overholde vilkårene heri.

15.3 Købers ansvarspådragende tilbagetrækning fra et køb

I tilfælde af købers misligholdelse af nogen af betingelserne, f.eks. hvis køber undlader at gennemføre købet af det udbudte køretøj, er køber forpligtet til at betale gebyret til CarBeat by TM8, medmindre det skyldes sælgers misligholdelse, jf. pkt. 10.

Sælger bevarer de lovbestemte rettigheder, i henhold til nationale bestemmelser, til at annullere og kræve erstatning. Hvis sælger anmoder om det, vil CarBeat by TM8 bistå med relevante oplysninger om købere, der har underbudt det opførte køretøj på auktionen, med henblik på at sætte sælger i kontakt med andre interesserede Købere.

15.4 Sælgers tilbagetræden fra en aftale med CarBeat by TM8 eller et køb

Hvis en Sælger trækker et opslået Køretøj tilbage fra for-auktion og “Kommer snart-listen”, eller den efterfølgende auktion, hvor køberne kan byde eller købe det opslåede køretøj til en fast pris, eller sælgeren ikke gennemfører købet inden for en med køber aftalt tidsramme, skal sælgeren betale en bøde på 8 % af salgsprisen på platformen, op til men ikke over 100.000 kr. inkl. moms. Strafgebyret svarer til et købergebyr i forbindelse med køb af køretøjet via platformen. Alle gældende omsætningsafgifter eller lignende afgifter skal betales i tillæg til og samtidig med det ovenfor nævnte strafgebyr.

15.5 Sælgers køb andetsteds end via platformen i eksklusivitetsperioden 

Det er forbudt for Sælgere og Købere at deltage i nogen aktivitet, der er designet til at lette eller gennemføre et køb af et opført køretøj andetsteds end via platformen, og CarBeat by TM8 kan ekskludere sælgere og købere fra Platformen med henvisning til deres deltagelse heri.

I tilfælde af, at en sælger sælger et opført køretøj andetsteds end via platformen, når en eksklusiv rettighed er berettiget til CarBeat by TM8, skal sælgeren betale en bøde på 8 % af salgsprisen på platformen, op til men ikke over 55.000kr. inkl. moms. Strafgebyret svarer til et købergebyr i forbindelse med køb af køretøjet via platformen. Alle gældende omsætningsafgifter eller lignende afgifter skal betales i tillæg til og samtidig med det ovenfor nævnte strafgebyr.

15.6 Kompensation

Brugeren skal holde CarBeat by TM8 skadesløs for ethvert tab eller skade forårsaget af brugerens utilladelige adfærd eller overtrædelse af vilkårene.

16. FORCE MAJEURE

Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden for forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, hvis en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes en force majeure-begivenhed.

17. TREDJEPARTERS RETTIGHEDER

Disse vilkår regulerer forholdet mellem brugerne af platformen og CarBeat by TM8. Ingen tredjepart kan håndhæve nogen af disse vilkår over for en af parterne.

18 KONFLIKTLØSNING

18.1 Jurisdiktion

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af disse betingelser, skal afgøres i overensstemmelse med dansk lovgivning og under dansk jurisdiktion. Enhver retssag skal indledes og afgøres af Københavns Byret som første instans.

Denne bestemmelse skal ikke afholde parterne fra at anlægge en sag om forbud eller andre foreløbige søgsmål ved andre relevante domstole.

19. BESTEMMELSER, DER IKKE KAN HÅNDHÆVES

I tilfælde af, at en af bestemmelserne ikke kan håndhæves, skal alle andre bestemmelser forblive upåvirkede.

Vilkår opdateret 7. november 2023

CarBeat en tryg måde at handle bil

Billing details